KONTAKTY

TriAmiga s.r.o
D. Michaelliho 6
Martin
tel: +421 917 99 00 62
triamigask@gmail.com

TOVAR V AKCII

Naša cena 117,50 EUR
skladom

Najpredávanejšie

Naša cena 117,50 EUR
skladom
Naša cena 75,00 EUR
skladom
Naša cena 38,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Obchodné podmienky eshopswissgetal.sk platia pre nákup v internetovom obchode
www.eshopswissgetal.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a
povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane
druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.swissgetal eshop.sk je spoločnosť Triamiga,
s.r.o, D. Michaelliho 6 , 036 01 Martin , zapísaná Okresným súdom Žilina, oddiel Sro , vložka 55457/L , IČO:
46 387 536, DIC: 2023349768.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené
obchodnými podmienkami www.swissgetal eshop.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v
platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými
podmienkami www.swissgetal eshop.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej
strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na
uzatvorenie zmluvy
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných
podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby
pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom
kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto
momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené
kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto
dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými
podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej
zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s
týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


3. Odstúpenie od zmluvy


V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. od prevzatia tovaru. . Ak sa
tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje prostredníctvom e-mailu.
Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do 3 dní od odstúpenia na adresu dodávateľa.
V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý
neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si
takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená
spotrebiteľom za objednaný tovar.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie
je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho e-mailom za účelom
dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia


Reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho a právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného nižšie.
Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je
uvedený na obale výrobku.
Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí být
tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C.
Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenia v reklamačnom poriadku.
Ak je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č.
513/1991 Zb. obchodného zákonníka..

5. Platobné podmienky


V internetovom obchode www.swissgetal eshop.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar
zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v SLSP a.s.. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás
informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.


6. Doprava


Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sú stanovené
na základe aktuálnych cien predávajúceho , nachádzajúcich sa v časti objednávky.


7. Ceny


Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ
stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre
kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného
tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s
úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude
dodávateľom stornovaná.


8. Záverečné ustanovenia


Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim
archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu
zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v
slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom
nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred
podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.
Obchodné podmienky platia od 1.11.2018.
Aj keď to neočakávame, v prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI.


9. Ochrana osobných údajov


Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie
GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely
rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci
prostredníctvom osobitného dokumentu.

KONTAKTY

TriAmiga s.r.o

Adresa: D. Michaelliho 6

PSČ: Martin

Email: triamigask@gmail.com

Telefón: +421 917 99 00 62

NGQ1Mzc4MD